ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت مختلف غیرسهامی

ثبت شرکت مختلف غیرسهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

طبق ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی به شرکتی گفته می‌شود که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

در شرکت مختلط غیر سهامی دو نوع شریک وجود دارد:

الف) شریک ضامن

ب) شریک با مسئولیت محدود

پس از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی، شریک ضامن مسئول تمام قرض‌هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت بوجود بیاید.

مسئولیت شریک با مسئولیت محدود فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

به هنگام ثبت شرکت مختلط غیر سهامی باید عبارت ” شرکت مختلط” و یا لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

این نوع شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر اداره می‌شود و تصیمات جمعی به وسیله شرکا گرفته می‌شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی 

اسامی مدیر یا مدیران شرکت

یک نسخه‌ مصدق از اساسنامه

یک نسخه‌ مصدق از شرکت نامه

سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44

نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

قوانین مربوط به ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

ماده 142: روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود.

ماده143  : هریک ازشرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جز ءاسم شرکت باشد درمقابل طلبکاران شرکت شریک

ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا ء داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث بی

اثر است.

 

ماده 144 : اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که

درمورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است.

ماده145  : شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امو ر شرکت

از وظایف او است.

ماده146  : اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند، درمورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معام له حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

ماده147: هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را داشته و می‌تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد .هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده148  : هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا

قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

ماده149 : اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شریک بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا به

شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد

داشت.

ماده150 :  در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

ماده151 : شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده152  : هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.

اگرشرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

ماده153: اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌تواند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

ماده 154: به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شده مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.

هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

ماده155 : هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبلا از ورود او داشته، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده 156: اگر شرکت مختلط  غیر سهامی ورشکست شود، دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء درآن حقی ندارند، سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت نیز محسوب است.

ماده157 : اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هریک ازشرکاء ضامن وصول کنند، دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده158 :درصورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود، خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.

ماده159 : مقررات مواد 129 و 130 در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم الرعایه است.

ماده160 : اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکت‌های تضامنی است.

ماده161 : مقررات مواد  140، 139، 138، 137،136  درمورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

 

انحلال یا تصفيه شرکت مختلط غیر سهامی

پس از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی به دلایل مختلف امکان انحلال یا تصفیه آن وجود دارد. در زیر علل و دلایل انحلال یک شرکت مختلط غیر سهامی آورده شده است.

  1. در صورت تراضی تمام شركا
  2. در موارد فقرات ١و٢ و٣ ماده ٩٣ ق.ت (منسوخه)
  3. در صورت فسخ یكی از شركا مطابق با ماده ١٣٧ ق.ت
  4. در صورت ورشكستگی یكی از شركا مطابق ماده ١٣٨ ق.ت
  5. در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا مطابق مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق.ت
  6. در صورتی كه یكی از شركا به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور كم به انحلال شركت بدهد.

تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور